header

Instrukcja warunkowa if

if (warunek) instrukcja1 else instrukcja2

Instrukcja warunkowa if sprawdza warunek znajdujący się w nawiasie, jeżeli jest prawdziwy, wykonywana jest instrukcja1, jeżeli jest fałszywy, wykonywana jest instrukcja2. Jeżeli przy spełnionym (lub nie) warunku ma być wykonane kilka instrukcji, należy umieścić je w nawiasach klamrowych. Oto przykład wykorzystania if:

instrukja warunkowa if

Warunek bycia palimdromem (wyraz czytany od lewej strony do prawej i od prawej do lewej jest identyczny) jest sprawdzany w pętli while. Na początku pierwsza i ostatnia literka, potem druga i przedostatnia. Jeżeli sprawdzanie się powiedzie, to wartość zmiennej "lewy" będzie większa lub równa od wartości zmiennej "prawy". Będzie spełniony warunek w nawiasie w instrukcji if:

lewy>=prawy

A oto wynik działania programu, jeżeli użytkownik wpisze wyraz : kajak

instrukja warunkowa if - wynik działania

Uwagi:

  • #include<string> - dołączamy bibliotekę pozwalającą na operacje na łańcuchach znaków, zmienną "wyraz" przechowującą napis "kajak" deklarujemy jako string
  • do wczytania z klawiatury ciągu znaków został zastosowany operator cin, niestety nie jest on przydatny do sprawdzania bardziej rozbudowanych palindromów, takich jak np.: "Zagwiżdż i w gaz" lub "Wół utył i ma miły tułów". Problem polega na tym, że cinwczytuje znaki do naajbliższego białego znaku. W przypadku zdania, do zmiennej przypisane byłyby tylko pierwsze wyrazy zdań. Do tych zadań można użyć funkcji get lub getline z odpowiednimi parametrami.
  • system("PAUSE") zatrzymuje wykonywanie programu (w okienku "dosowym"), program czeka na naciśnięcie dowolnego klawisza

Zadanie 1. Napisz program, który będzie sprawdzał, czy wprowadzona z klawiatury liczba całkowita jest liczbą parzystą, czy nieparzystą.

Zadanie 2. Napisz program sprawdzający warunki trójkąta, tzn. czy wprowadzone trzy liczby całkowite mogą być długościami boków trójkąta.

Instrukcja warunkowa switch-case

A oto program, który po wpisaniu liczby zdobytych na sprawdzianie punktów wyświetla odpowiednią ocenę(skala, jak na studiach, nie ma jedynek i szóstek), wg następujących kryteriów:

  • 0.. 49 pkt. - 2
  • 50.. 59 pkt. - 3
  • 60.. 69 pkt. - 3.5
  • 70.. 79 pkt. - 4
  • 80.. 89 pkt. - 4.5
  • 90..100 pkt. - 5
instrukja switch - case

A oto wynik działania programu dla 89 punktów:

instrukja switch-case wynik działania

Na początku sprawdzana jest wartość wyrażenia w nawiasie po słowie kluczowym switch. Jeżeli wartość odpowiada którejś z wartości przypadku case, wykonanie programu przechodzi do tego właśnie przypadku. Wykonywanie instrukcji jest kontynuowane do momentu napotkania instrukcji break. Jeżeli wartość wyrażenia nie odpowiada żadnej z wartości przypadków case, wykonanie przechodzi do przypadku default.

Zadanie 3. Napisz program, który wyświetli prośbę o podanie liczby i zależnie od wybranej opcji obliczy jej sinus, cosinus, kwadrat lub pierwiastek. Użyj funkcji sin(), cos(), sqrt() z biblioteki math.h, należy dopisać: #include<math.h>.